สมัครรับค่าสวอปฟรี 7 วัน/ออร์เดอร์ กรุณากรอกฟอร์มด้านล่าง
7 DAYS SWAP FREE OPT-IN FORM

TERMS AND CONDITIONS - VANTAGE FX FREEMIUM
Deposit Period: 1 March 2019 to 28 February 2022

ข้อกำหนดและเงื่อนไข – VANTAGE FX FREEMIUM
ระยะเวลาในการฝาก: 1 มีนาคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

A. Introduction
A. บทนำ

 • 1. Vantage International Group Limited operating under the trading name VANTAGE FX, is authorized and regulated by the VFSC under Section 4 of the Financial Dealers Licensing Act (CAP 70) (Reg.No.700271)
  Vantage International Group Limited ซึ่งดำเนินงานภายใต้ชื่อ VANTAGE FX ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย Vantage International Group Limited (ซึ่งต่อไปนี้จะหมายถึง "VANTAGE FX”).
 • 2. The “VANTAGE FX FREEMIUM” Terms and Conditions is an integral part of the “Vantage International Group Limited Terms and Conditions” and provisions set herein are considered as an annex of all “Vantage International Group Limited Terms and Conditions”.
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ "VANTAGE FX FREEMIUM" ถือเป็นส่วนหนึ่งของ "ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Vantage International Group Limited" และ ข้อตกลงทั้งหมดในที่นี้ถือเป็นภาคผนวกของ "ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Vantage International Group Limited"

B. Conditions of Eligibility

 • 1.Subject to, and without prejudice to, all other Terms and Conditions, the offer is available to VANTAGE FX’s Clients who have satisfied the Eligibility Criteria for the offer (“Eligible Clients”) as set out in the sections following hereinafter.
  ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด ข้อเสนอนี้มีผลต่อลูกค้าของ VANTAGE FX ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การมีสิทธิ์เข้าร่วมข้อเสนอ ("ลูกค้าที่มีสิทธิ์") ตามที่กำหนดไว้ในส่วนต่อไปนี้
 • 2.The “VANTAGE FX FREEMIUM” may be offered by VANTAGE FX from time to time to clients who open real trading accounts (meaning not demo) with VANTAGE FX, in cases where such clients are referred to VANTAGE FX via specific websites and/or social network sites in the context of certain specific promotions, and/or surveys that VANTAGE FX may be running from time to time on such specific websites and/or social network sites.
  “VANTAGE FX FREEMIUM” อาจถูกเสนอโดย VANTAGE FX เป็นครั้งคราวให้กับลูกค้าที่เปิดบัญชีเทรดจริง (หมายถึง ไม่ใช่บัญชีทดลองเทรด) กับทาง VANTAGE FX รวมถึงในกรณีที่ลูกค้าดังกล่าวสมัครเปิดบัญชีของ VANTAGE FX ผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ในบริบทที่เจาะจงถึงโปรโมชั่นนี้ และ/หรือ การประกาศเป็นครั้งคราวผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ VANTAGE FX
 • 3. VANTAGE FX, at its absolute discretion, offers the “VANTAGE FX FREEMIUM” to any Client(s) and/or any countries/regions, as it deems appropriate and for as long as VANTAGE FX deems to provide it.
  การเสนอ “VANTAGE FX FREEMIUM” ให้กับลูกค้าใดๆ และ/หรือ ประเทศ ภูมิภาคใดนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจตามที่ VANTAGE FX เห็นสมควร
 • 4.Only persons who can form legally binding contracts under the laws applicable in their country of residence may participate in the “VANTAGE FX FREEMIUM”. Without limiting the foregoing, participation in the “VANTAGE FX FREEMIUM” is not allowed for persons under the age of 18 or otherwise under legal age in their country of residence ("minors"). If you are a minor, you may not participate in the “VANTAGE FX FREEMIUM”.
  เฉพาะบุคคลที่มีสิทธิ์ในการทำนิติกรรมสัญญาตามกฎหมายในประเทศที่พำนักของตนเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมใน “VANTAGE FX FREEMIUM” ไม่อนุญาตให้มีบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรืออายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดในประเทศที่พำนักอาศัย ("ผู้เยาว์") หากคุณเป็นผู้เยาว์คุณไม่สามารถเข้าร่วมใน “VANTAGE FX FREEMIUM”
 • 5. Participation of “Intermediaries/Related Parties” in the “VANTAGE FX FREEMIUM” is prohibited. If the registration and/or trading data of a participant in the “VANTAGE FX FREEMIUM” corresponds with the registration and/or trading information, including but not limited to IP address, of another participant in the “VANTAGE FX FREEMIUM”, VANTAGE FX reserves the right to regard this matching as a reason for immediate disqualification. For the purposes hereof, the term “Intermediary (ies)/Related Party (ies)”, when used in these Terms & Conditions, unless the context otherwise requires, shall mean to include any person or entity bearing a relationship with any participant in the “VANTAGE FX FREEMIUM”, including, without limitation:
  ไม่อนุญาตให้ "ตัวกลาง/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง" เข้าร่วมใน “VANTAGE FX FREEMIUM” หากข้อมูลการลงทะเบียนและ/หรือข้อมูลการซื้อขายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม "VANTAGE FX FREEMIUM" สอดคล้องกับข้อมูลการลงทะเบียนและ/หรือข้อมูลการซื้อขาย แต่ไม่รวมถึง IP Address ของผู้เข้าร่วมรายอื่นใน "VANTAGE FX FREEMIUM" ทาง VANTAGE FX ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการจับคู่ตรวจสอบนี้เป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ทันที คำว่า "ตัวกลาง/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง" เมื่อใช้ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ (เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นจะหมายถึง) จะหมายรวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆที่มีความสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วม “VANTAGE FX FREEMIUM” ดังนี้:
  • a) family members, such as brothers, sisters, spouses, ancestors, lineal descendants and collateral descendants;
   สมาชิกในครอบครัว เช่น พี่น้อง คู่สมรส บรรพบุรุษ ทายาทโดยสายเลือด และ ทายาทตามกฎหมาย
  • b) person or entity, whom any participant in the “VANTAGE FX FREEMIUM”, directly or indirectly through one or more intermediaries, controls, or whom, directly or indirectly, through one or more intermediaries, is controlled by, or is under common control with any participant in the “VANTAGE FX FREEMIUM”; for purposes of this definition, the term “control” (including, with correlative meaning, the terms “controlled by“ and “under common control with”), as used with respect to any participant in the “VANTAGE FX FREEMIUM”, shall mean the possession, directly or indirectly through one or more intermediaries, of the power to direct or cause the direction of management policies of such person or entity, whether through ownership of voting securities or otherwise.
   บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีส่วนร่วมใน “VANTAGE FX FREEMIUM” โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านทางตัวกลาง การควบคุม หรือ ผู้ใดก็ตามโดยตรงหรือโดยอ้อม ผ่านตัวกลางตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไปซึ่งถูกควบคุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เข้าร่วมใน “VANTAGE FX FREEMIUM”; ภายใต้คำจำกัดความนี้ คำว่า "การควบคุม" (รวมถึงความหมายที่คล้ายคลึงกับคำว่า "ควบคุมโดย" และ "ภายใต้การควบคุมร่วมกัน" ด้วย) เมื่อใช้กับผู้เข้าร่วม “VANTAGE FX FREEMIUM” จะหมายถึง การครอบครองโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านตัวกลางอย่างน้อยหนึ่งรายที่มีอำนาจในการกำกับหรือกำหนดทิศทางของนโยบายการบริหารงานของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวไม่ว่าจะโดยการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่มีสิทธิ์ออกเสียงหรืออื่นๆ
 • 6. Similarly, persons associated in any manner whatsoever with VANTAGE FX and/or with the specific websites and/or social network sites on which VANTAGE FX may be running from time to time certain specific promotions, contests and/or surveys, in the context of which access to the “VANTAGE FX FREEMIUM” is offered, are not allowed to participate in the offer.
  ในทำนองเดียวกัน บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม กับ VANTAGE FX และ/หรือ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ VANTAGE FX อาจมีการใช้งานเป็นครั้งคราวเพื่อประชาสัมพันธ์ จัดการแข่งขัน และ/หรือ ทำการสำรวจ โดยมีการเข้าถึงข้อเสนอของ “VANTAGE FX FREEMIUM” จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในข้อเสนอนี้

C. Specific “VANTAGE FX FREEMIUM” Terms

 • 1. Eligible Clients, who meet the criteria set forth herein are able to benefit from zero swaps (long or short) charges when trading the following products which are; Forex pairs (available on the VANTAGE FX trading platform), Gold and Silver, for the first 7 days of trading. Standard swap charges will resume from the 8th day onwards. For example, each FX, Gold and Silver transaction or position placed on the VANTAGE FX trading platform during this campaign will have a 7-day period where swaps are waived. If clients continue to hold those positions longer than 7 days, normal swaps apply from the Eighth day onwards subject to the above clause, will have a 7-day period where swaps charges or credits will waived.
  ลูกค้าที่มีสิทธิ์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในที่นี้ จะได้รับการงดเว้นค่าสวอป (ทั้งซื้อหรือขาย) ในการเทรด 7 วันแรก สำหรับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้; Forex ทุกคู่สกุลเงิน (เฉพาะสกุลเงินที่สามารถซื้อขายได้บนแพลตฟอร์ม VANTAGE FX) ทองคำ และ โลหะเงิน จากนั้นวันที่ 8 เป็นต้นไปจะถูกคิดค่าสวอปตามปกติ ตัวอย่างเช่น การเปิดสถานะ Forex, ทองคำ และโลหะเงินในโปรโมชั่นนี้ จะได้สิทธิ์ยกเว้นค่าสวอปเป็นเวลา 7 วัน หากลูกค้ายังคงถือสถานะต่อเกิน 7 วัน จะถูกคิดค่าสวอปปกติในวันที่ 8 เป็นต้นไป ภายใต้เงื่อนไขข้างต้นจะมีระยะเวลา 7 วันโดยจะยกเว้นสวอป
 • 2. Client will be charged Swap as normal. However, VANTAGE FX will calculate accumulative amount of swap charges of the month and return this total amount to client’s account by the 5th of the following month. However, If you are holding the position that can gain swap charges, we will deduct these swap charges from your account within 5th of the following month as well.
  ลูกค้าจะยังคงถูกคิดค่าสวอปในระบบตามปกติ โดยระบบจะทำการคำนวณค่าสวอปรวมทั้งหมดของเดือนกลับคืนเข้าไปในบัญชีของลูกค้าในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป แต่อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าถือสถานะที่ได้รับค่าสวอป ค่าสวอปนั้นจะถูกหักจากบัญชีของท่านภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปเช่นกัน
 • 3.This promotion is valid from 1st March 2019 - 28th of February 2022. Swap charge will be calculated at the end of the month and return to client account on 5th of next month.
  โปรโมชั่นนี้ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยค่าสวอปที่ถูกคำนวณจนถึงสิ้นเดือนจะถูกโอนกลับคืนเข้าบัญชีของลูกค้าในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
 • 4. If your trading Account is closed or suspended, VANTAGE FX may cancel the reversal of swap charges.
  หากบัญชีซื้อขายของคุณถูกปิดหรือถูกระงับ ทาง VANTAGE FX ขอยกเลิกสิทธิ์ในการคืนค่าสวอปให้แก่บัญชีนั้น
 • 5. VANTAGE FX will not be liable for any costs, expenses or damages which may be suffered as a result of VANTAGE FX re-setting or adjusting your Account as contemplated by these Terms and Conditions, including but not limited to losses attributable to automatically Closed Out Open Positions.
  VANTAGE FX จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการตั้งค่าใหม่หรือปรับเปลี่ยนบัญชีของคุณจากทาง VANTAGE FX ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ซึ่งรวมถึงการ Close Out สถานะที่เปิดอยู่โดยอัตโนมัติด้วย

D. General Terms

 • 1. The “VANTAGE FX FREEMIUM” is available for Standard and ECN trading accounts.
  “VANTAGE FX FREEMIUM” ใช้ได้กับบัญชีประเภท Standard STP และ Raw ECN
 • 2. The “VANTAGE FX FREEMIUM” PAMM is unavailable for this promotion
  “VANTAGE FX FREEMIUM” ประเภทบัญชี PAMMไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
 • 3. “VANTAGE FX FREEMIUM” is available for MT4 Only
  “VANTAGE FX FREEMIUM” ใช้ได้เฉพาะ MT4 เท่านั้น
 • 4. The “VANTAGE FX FREEMIUM” applies to all clients who open real (meaning not demo) Account with VANTAGE FX.
  “VANTAGE FX FREEMIUM” ให้สิทธิ์แก่ลูกค้าทุกรายที่เปิดบัญชีเทรดจริง (หมายถึง ไม่ใช่บัญชีทดลองเทรด) กับ VANTAGE FX ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในที่นี้
 • 5. VANTAGE FX reserves the right, at its sole discretion:
  VANTAGE FX ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจสำหรับกรณี:
  • i. to decline registration of any participant in the “VANTAGE FX FREEMIUM”; and
   ปฏิเสธการลงทะเบียนเข้าร่วมใน “VANTAGE FX FREEMIUM”; และ
  • ii. disqualify any participant in the “VANTAGE FX FREEMIUM” who tampers or breaches these terms and/or any of the “VANTAGE FX Business Terms and Policies” set forth on VANTAGE FX’s website.
   ตัดสิทธิ์การมีส่วนร่วมใน “VANTAGE FX FREEMIUM” ต่อผู้ที่พยายามขัดขวางหรือละเมิดข้อกำหนดต่างๆที่ได้ระบุไว้ในที่นี้ และ/หรือ "ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางธุรกิจของ VANTAGE FX" ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของ VANTAGE FX
 • 6. VANTAGE FX reserves the right, at its reasonable discretion, to discontinue the offering of this “VANTAGE FX FREEMIUM” to any of its clients, without having to explain the reasons. Such clients will be informed via email.
  VANTAGE FX ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วม “VANTAGE FX FREEMIUM”” ต่อลูกค้าโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล ซึ่งลูกค้าดังกล่าวจะได้รับแจ้งทางอีเมล
 • 7. VANTAGE FX reserves the right to alter, amend or terminate the “VANTAGE FX FREEMIUM” or any aspect of it at any time without having to compensate anyone for that. Prior notice of such changes will be given to clients. Please note that taking part in the “VANTAGE FX FREEMIUM” constitutes acceptance and agreement to abide by any such alterations, amendments and/or changes.
  VANTAGE FX ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก “VANTAGE FX FREEMIUM” หรือส่วนใดส่วนหนึ่งได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องมีการชดเชยใดๆ ซึ่งจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้า โปรดทราบว่า การเข้าร่วมใน “VANTAGE FX FREEMIUM” ถือว่าเป็นการยอมรับและตกลงตามการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวแล้ว
 • 8. Any indication or suspicion, in the VANTAGE FX’s sole discretion, of any form of arbitrage (including but not limited to risk free profiting), abuse (including but not limited to participant's trading activity patterns that indicate that the participant solely aims to benefit financially from this promotion. In these circumstances, VANTAGE FX reserves the right, at its sole discretion to close/suspend (either temporarily or permanently) all such Eligible Client’s real trading Account(s) with VANTAGE FX, cancel all orders and annul all profits of such participant. In these circumstances, VANTAGE FX shall not be liable for any consequences of the credit bonus cancelation, including, but not limited to, order(s) closure by Stop Out.
  ข้อบ่งชี้หรือข้อสงสัยตามดุลยพินิจของ VANTAGE FX ที่อยู่ในรูปแบบของการทำ อาร์บิทราจ (รวมถึงการทำกำไรแบบไม่มีความเสี่ยง) การล่วงละเมิด (รวมถึงรูปแบบกิจกรรมการซื้อขายใดๆก็ตาม ที่ระบุได้ว่า ลูกค้ามีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินจากโปรโมชั่นนี้ ทาง VANTAGE FX ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงฝ่ายเดียวในการพิจารณาปิด/ระงับ (ทั้งชั่วคราวและถาวร) ทั้งบัญชีเทรดจริง คำสั่งซื้อขาย และผลกำไรทั้งหมดของลูกค้าที่มีอยู่กับ VANTAGE FX โดยทาง VANTAGE FX จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากการยกเลิกใดๆทั้งสิ้น ซึ่งรวมถึงในกรณีที่เกิดการ Stop Out ด้วย
 • 9. Taking part in the “VANTAGE FX FREEMIUM” constitutes acceptance of these Terms & Conditions and of the Vantage International Group Limited Terms and Conditions set forth on the VANTAGE FX’s website.
  การเข้าร่วมโปรโมชั่น “VANTAGE FX FREEMIUM” ถือเป็นการยอมรับใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึง "ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Vantage International Group Limited " ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของ VANTAGE FX
 • 10. The “VANTAGE FX FREEMIUM” is available for a limited period of time only, as indicated in the rules of engagement of the specific promotion, and/or survey of which the “VANTAGE FX FREEMIUM” is mentioned to be a part.
  “VANTAGE FX FREEMIUM” ให้สิทธิ์เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามข้อกฎในการเข้าร่วมของโปรโมชั่น และ/หรือ การสำรวจที่ “VANTAGE FX FREEMIUM” ได้กล่าวถึงในส่วนนี้
 • 11. The “VANTAGE FX FREEMIUM” terms shall be governed by and construed in accordance to the laws applicable in the State of New South Wales and the Commonwealth of Australia (Australian law). Any dispute or situation not covered by these terms will be resolved by the VANTAGE FX in the manner it deems to be the fairest to all concerned. That decision shall be final and/or binding on all entrants. No correspondence will be entered into.
  ข้อกำหนดของ “VANTAGE FX FREEMIUM” จะอยู่ภายใต้การควบคุมและตีความตามกฎหมายที่ใช้บังคับในรัฐนิวเซาธ์เวลส์และเครือจักรภพแห่งออสเตรเลีย (กฎหมายออสเตรเลีย) ข้อพิพาทหรือสถานการณ์ใดที่ไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขโดย VANTAGE FX ในลักษณะที่เห็นสมควรต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการตัดสินดังกล่าวถือเป็นอันสิ้นสุด และ/หรือ มีผลพูกพันต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและจะไม่มีการติดต่อใดๆอีก
 • 12. If these terms and conditions are translated into a language other than English, then the English version of the terms shall prevail where there is an inconsistency.
  หากข้อกำหนดใดๆของ “VANTAGE FX FREEMIUM” ถูกแปลเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับใช้เหนือกว่าในกรณีที่เกิดการตีความไม่ตรงกัน

E. Risk Warning

 • 1. Trading derivatives and forex carries a high level of risk to your capital and should only be traded with money you can afford to lose. Ensure you read the documents on our Legal Documents Page (https://www.vantagefx.com/company-profile/legal-documentation/) (including FSG, PDSs and Terms & Conditions), and seek independent advice, to fully understand the risks, before deciding to trade. This promotion has been prepared without taking account of your objectives, financial situation or needs.
  การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและอัตราแลกเปลี่ยนมีความเสี่ยงสูงต่อเงินทุนของคุณและควรซื้อขายด้วยเงินที่คุณพร้อมจะสูญเสียได้เท่านั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านเอกสารในหน้าเอกสารทางกฎหมายของเรา (https://www.vantagefx.com/company-profile/legal-documentation/) (รวมถึง FSG, PDS และ ข้อตกลงและเงื่อนไข) และขอคำแนะนำที่เป็นอิสระเพื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยงได้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะตัดสินใจทำการซื้อขาย โปรโมชันนี้จัดทำขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานะทางการเงินหรือความต้องการเฉพาะของคุณ